ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2563 ක් වූ වෙසක් මස 20 වන සඳු දින

Pirith is the Sinhala word for paritta (in Pali), which means protection. "It protects one from all directions", is the traditional definition. This is the recitation or chanting of the word of the Buddha.

During the 2004 vesak season I put some pirith mp3 files on a web site and received good comments on it. So the next year I planned to improve it on a separate web site. I got a free domain and put that on a free hosted server. Since it was on a free server it was having some problems as usual. Low bandwidth, limited space, Ad's and so on...

In February 2007 I received email from Mr. Lucky Jayasuriya , He is Sinhalese living in USA. He sponsored to web hosting and also he sponsored for pirith.org domain name. That's how this pirith.org comes live.

Try to understand the meanings of this great Buddha thoughts !


Maha Piritha Maha Piritha ( 60 minutes, 27 MB ) Download
Seth Pirith #1
Seth Pirith #1 ( 20 minutes, 9 MB )
Download
Seth pirith #2
Seth Pirith #2 ( 20 minutes, 9 MB )
Download
Dhamma Chakka Sutta
Dhammachakka Suthra ( 60 minutes, 27 MB )
Download
Jaya Piritha
Jaya Pirith ( 43 minutes, 20MB )
Download
Seevalie Piritha
Seevali Piritha ( 12 minutes, 14MB )
Download
Dajahgha
Dajaghgha Sutta ( 57 minutes, 26 MB )
Download
Jala Nandana Piritha
Jala Nandana Piritha ( 5 minutes, 5 MB )
Download
Antharaya Niwarana Download
Rathna Malee Yanthraya (5 munites, 5MB)
Download
Jattha Manawaka Gatha
Jatha Manawaka Gatha ( 2 munites, 2 MB)
Download
AnguliMaaala Piritha

Angulimaala Piritha (35 munites, 16MB)
    Special Pirith for pregnant mothers

Download
Jinapanjara Piritha

Jinapanjaraya - ( 7 minutes, 4 MB )
Download
Anawum Piritha

Anawum Piritha - ( 4 minutes, 3 MB )
Download
Wattaka Piritha

Wattaka Piritha - ( 5 minutes, 5 MB )
Download
dasa disa Piritha

Dasa Disa Piritha - ( 6 minutes, 6 MB )
Download
Bodhi Pooja


Bodhi Pooja
- By Ven. Panadure Ariyadhamma Thero( 45 minutes, 20 MB )

Download

සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාන ධර්ම දේශනාව

Overnight Pirith Chanting

දිවයිනේ පරිත්‍රාන දේශනා සදහා සුප්‍රසිධ ස්වාමින් වහන්සෙලා විසින්, 2013.11.03 දින අප නිවසේ පවත්වන ලද සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාන ධර්ම දේශනාව. මෙය පැය 7ක් පමන නොකඩවා රාත්‍රිය පුරාවටම ශ්‍රවනය කල හැක.

Overnight Pirith ceremony held at our residence on 03 Nov. 2013 by most venerable Theros famous for Pirith chanting in Sri Lanka. It is around 7 hours long and good to listen it overnight.


Overnight Pirith Chanting 195Mb, 7Hrs   Download


ධම්මරුවන්

Dhammaruwan

One of the best Pirith Chanting I heard was by a small boy call Dhammaruwan, which is something special. The recording quality is poor, but I tried my best to filter it and make it of better quality.

Dhammaruwan Story :

Dhammaruwan was born in a small village near Kandy , Sri Lanka in November, 1968. From the age of about two, before he could read or write , he spontaneously started to chant the ancient Buddhist scriptures in the original pali language , known only to a few scholar monks.

Each day, somewhere around two o'clock in the morning, after sitting in meditation with his adopted and devoted Buddhist foster father for about twenty to forty minutes, he would spontaneously start to chant pali suttas. On the Poya or lunar Observance day, he would sometimes chant for two hours.

Dhammaruwan's foster father started making amateur recording of the chanting and invited prominent scholar monk to listen. The monk verified that it was indeed the ancient pali language and the boy were chanting it in an ancient style which no longer existed in world.

Dhamma Chakka
Dhammachakka Suthra ( File size :13 MB )

Ven. Ananda requests help from the Lord Buddha because Ven. Girimananda had become very ill. The Lord Buddha teaches the ten contemplations to Ven. Ananda and tells him to go and pass them to Ven. Girimananda that he might be cured. And this was what happened.(A.v. 108 )

The Lord Buddha visits Ven. Maha Kassapa who was suffering from a painful illness and finding that the illness is improving teaches him the seven factors of enlightenment(Bhojjhanga). The Ven. Maha Kassapa delights in this teaching and is cured. This also occurred when. Ven. Maha Moggallana and Ven. MahaCunda are ill. (S.v. 79-81)


Maha Mangala, Rathana & Mettha Suthra (File Size : 9 MB)


Dhammachakka Sutta - By Ven. Maharagama Nanda Nayaka Thero

I got the opportunity of meeting Ven. Maharagama Nanda Nayaka Thero when I visite WalukaRamaya, Colombo - 03, on 9th March 2011. Nayaka Thero is very famous & excelent in chanting pirith. I had a chat with the thero & showed the pirith.org website. Thero was very happy on our site & service, donated this CD to me to publish on pirith.org.

Dhamma Chakka
Dhammachakka Suthra ( File size :35 MB )


Maha Sathipatthana Sutta - Chanted By Ven. Omalpe Sobitha Thero

This is high quality sound suttha chanted by ven. Omalpe Sobitha Thero. Because of the high quality, the file sizes are large. Download all 4 mp3 files.

Maha Sathi Pattana

1. Maha Sathipatthana Sutta1 ( Intro : 1 MB)

2. Maha Sathipatthana Sutta2 ( 17 MB )

3. Maha Sathipatthana Sutta3 (17 MB )

4. Maha Sathipatthana Sutta4 ( 7 MB )

Bodhi Puja (බෝධි පුජා)

Bodhi Puja (බෝධි පුජා)  43min, 20MB

By Chief Incumbent Of Panadura Thanthirimulla Endrarama suriyabandara Budhist Center Rev. Hapugoda Priyanakara Thissa Thera පානදුර තන්තිරිමුල්ල ඉන්දාරාමසූරියබණ්ඩාර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති පුජ්‍ය.හපුගොඩ පියංකරතිස්ස හිමි
ඔබ සතු වටිනා පිරිත්, ධර්ම දේශනා සහ බෞද්ධ ලේඛන මෙහි පලකිරීමට අප වෙත එවන්න. sampathperera@hotmail.com

~සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති~